Havainnoista tietoaineistoja

Tieteellisten kokoelmien lisäksi Luomus kerää, säilyttää ja tutkii tietoaineistoja. Ne koostuvat eliölajihavainnoista, joiden todisteeksi ei ole kerätty näytettä. Havaintoja kerätään sekä tutkijavetoisina kartoituksina ja seurantoina että kokoamalla ja koordinoimalla vapaaehtoisten harrastajien tuottamia havaintoaineistoja ja satunnaisempaa havainnointia.

Havaintoaineistoista keskeisimmät ovat kansainvälisesti ainutlaatuiset, vuosikymmeniä jatkuneet linnustonseurannan aikasarjat ja rengastusrekisteri sekä Suomen putkilokasvien levinneisyystietokanta.

KASVIKARTOITUS – EUROOPAN JA SUOMEN KASVIATLAKSET

Merkittävimpiä Luomuksen koordinoimia pitkäaikaisia kartoitushankkeita ovat kansainvälinen putkilokasvien kartoitus, Euroopan kasviatlas Atlas Florae Europaeae (AFE), sekä Suomen putkilokasvien kartoitus eli Kasviatlas. Molempien hankkeiden ensisijainen tavoite on tuottaa kasvien levinneisyyttä kuvaavia karttoja.

LINTULASKENNAT JA -KARTOITUKSET

Lintulaskennat ovat merkittäviä ja pitkäaikaisimpia Luomuksen koordinoimista lajistoseurannoista. Kartoitus- ja seuranta-aineistot ovat paitsi tutkimusmateriaalia myös tärkeitä ympäristöhallinnon tiedonlähteitä. Lintukantojen seuranta-aineistoja on hyödynnetty monissa Luomuksen tutkimuksissa (Esimerkiksi: Suomen linnusto muuttuu voimakkaasti ja Suojelualueet auttavat linnustoa sopeutumaan ilmastonmuutokseen).

Vapaaehtoisten työpanos näissä seurannoissa on korvaamaton, sillä vuosittain seurantoihin osallistuu toista tuhatta vapaaehtoista. Vapaaehtoisten ilmoittamat havainnot koostuvat muun muassa lintulaskennoissa havaituista lintulajeista ja niiden yksilömääristä, rengastettujen lintujen lukumääristä sekä pesälöydöistä.

Talvilintulaskenta on Luomuksen koordinoima valtakunnallinen linnustonseurantatutkimus, joka on käynnistynyt talvella 1956/57. Siinä selvitetään talvilinnuston levinneisyys ja runsaus eri elinympäristöissä eri osissa maatamme sekä linnuston muutokset talven aikana, talvesta toiseen ja pitkällä aikavälillä. Laskennoista saadaan lisäksi tietoa lintujen talvikuolleisuudesta, vaelluslintujen liikkeistä ja muuttolintujen jäämisestä talvehtimaan Suomeen.

Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistietoa on kerätty Suomesta vuosina 1974–79 (1. atlas), 1986–89 (2. atlas) ja 2006–2010 (3. atlas).

Lue myös